Hakkında

TÜBİTAK 4005 “Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk III” projesi ile uluslararası literatürde önemli olan ve git gide önem kazanan nitel araştırma ve karma araştırma yöntemler üzerine odaklanılması, bu süreçte kullanılan veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve veri analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim bilimleri alanındaki doktora tezlerinde; araştırma modeli konusunda yeterli düzeyde bilgi birikimine sahip olmamalarından dolayı araştırma modellerinin genel nitelik düzeylerinin yetersiz seviyede olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda sosyal bilim araştırmalarında problem cümlesinin tanımlanmasına bağlı olarak, yöntem sorununun öncelikle ele alınması ve çözülmesi gereken ciddi bir sorun olduğunu söylenebilir.

hakknda

Bu amaçla lisansüstü öğrencilerinin “Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri” konusunda bilgi birikimini arttırmalarını sağlayıcı önlemler alınması gereklidir. Yapılacak olan proje ile doktora öğrencilerinin alanda git gide önem kazanan nitel ve karma yöntemlere yönelik bilgi ve deneyim kazanmalarına odaklanıldığından projenin alan için önemli olduğu düşünülmektedir. Gerçekleştirilecek olan bu proje ile nitel temelli araştırmalar konusunda uzman akademisyenlere ulaşılmıştır. Proje kapsamında yer alan her bir konu alanında makaleler yazmış veya projeler düzenlemiş veya lisansüstü dersler vermiş olan akademisyenler tarafından uygulamalı olarak verilecektir. Bu da katılımcıların programdan en etkin şekilde yararlanmalarını sağlayacaktır.

 

TÜBİTAK 4005 “Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk III” projesinde; eğitim bilimleri alanında doktora yapan araştırma görevlilerinin nitel temelli araştırmalara yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca son zamanlarda uluslararası literatürde önem kazanan nitel temelli araştırmalara (nitel ve karma) yönelik katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmek ve bilimsel araştırmaya yönelik olumlu bakış açısı kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte veri analizinin daha düzgün ve planlı bir şekilde yapılmasını sağlayan Nvivo programına ilişkin uygulamaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar gerçekleştirilirken, alan yazında günlük yaşamla ilişki kurması açısından önemli bir yere sahip olan örnek olay yönteminin kullanılması amaçlanmaktır.

 

TÜBİTAK 4005 “Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk III” projesi öncesi, süreci ve sonrasında elde edilen verilerin analiz edilmesi ve raporlaştırılması sonrasında “doktora öğrencilerinin nitel araştırmalarda yaşadıkları güçlükler”, “nitel araştırma eğitimi alan doktora öğrencilerinin Nvivo 11 programı kullanabilme durumları” vb. başlıklı kongre-sempozyum bildiriler ve bilimsel makaleler hazırlanacaktır. Hazırlanan bu bildiriler ulusal ve uluslararası kongre-sempozyumlarda sunulması ve makalelerin ulusal ve uluslararası indekslerde taranan hakemli dergilerde yayınlanması planlanmaktadır. Böylece diğer akademisyenlerinde nitel araştırma sürecinde ne tür güçlüklerle karşılaşabilecekleri, nasıl aşmaları gerektiği ve Nvivo programı kullanımının avantaj ve dezavantajlarının neler olabileceği gibi benzer konularda farkındalıklarının arttırılabileceği düşünülmektedir.