Hakkında

TÜBİTAK 4005 “Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk IV” projesi ile uluslararası
literatürde önemli olan ve git gide önem kazanan nitel araştırma ve karma araştırma yöntemler
üzerine odaklanılması, bu süreçte kullanılan veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve veri
analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim bilimleri alanındaki doktora tezlerinde; araştırma modeli konusunda yeterli düzeyde bilgi
birikimine sahip olmamalarından dolayı araştırma modellerinin genel nitelik düzeylerinin yetersiz
seviyede olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda sosyal bilim araştırmalarında problem cümlesinin
tanımlanmasına bağlı olarak, yöntem sorununun öncelikle ele alınması ve çözülmesi gereken
ciddi bir sorun olduğunu söylenebilir.
Bu amaçla lisansüstü öğrencilerinin “Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri” konusunda bilgi
birikimini arttırmalarını sağlayıcı önlemler alınması gereklidir. Yapılacak olan proje ile doktora
öğrencilerinin alanda git gide önem kazanan nitel ve karma yöntemlere yönelik bilgi ve deneyim
kazanmalarına odaklanıldığından projenin alan için önemli olduğu düşünülmektedir.
Gerçekleştirilecek olan bu proje ile nitel temelli araştırmalar konusunda uzman akademisyenlere
ulaşılmıştır. Proje kapsamında yer alan her bir konu alanında makaleler yazmış veya projeler
düzenlemiş veya lisansüstü dersler vermiş olan akademisyenler tarafından uygulamalı olarak
verilecektir. Bu da katılımcıların programdan en etkin şekilde yararlanmalarını sağlayacaktır.

TÜBİTAK 4005 “Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk IV” projesinde; eğitim
bilimleri alanındaki doktora öğrencilerinin nitel temelli araştırmalara yönelik ihtiyaçlarının
karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca son zamanlarda uluslararası literatürde önem kazanan
nitel temelli araştırmalara (nitel ve karma) yönelik katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmek ve
bilimsel araştırmaya yönelik olumlu bakış açısı kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Bununla birlikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte veri analizinin daha düzgün ve planlı bir şekilde
yapılmasını sağlayan Nvivo programına ilişkin uygulamaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçlar gerçekleştirilirken, alan yazında günlük yaşamla ilişki kurması açısından önemli bir
yere sahip olan örnek olay yönteminin kullanılması amaçlanmaktır.

TÜBİTAK 4005 “Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk IV” projesi öncesi, süreci
ve sonrasında elde edilen verilerin analiz edilmesi ve raporlaştırılması sonrasında “doktora
öğrencilerinin nitel araştırmalarda yaşadıkları güçlükler”, “nitel araştırma eğitimi alan doktora
öğrencilerinin Nvivo 11 programı kullanabilme durumları” vb. başlıklı kongre-sempozyum bildiriler
ve bilimsel makaleler hazırlanacaktır. Hazırlanan bu bildiriler ulusal ve uluslararası kongre-
sempozyumlarda sunulması ve makalelerin ulusal ve uluslararası indekslerde taranan hakemli
dergilerde yayınlanması planlanmaktadır. Böylece diğer akademisyenlerinde nitel araştırma
sürecinde ne tür güçlüklerle karşılaşabilecekleri, nasıl aşmaları gerektiği ve Nvivo programı
kullanımının avantaj ve dezavantajlarının neler olabileceği gibi benzer konularda farkındalıklarının
arttırılabileceği düşünülmektedir.